STATUT STOWARZYSZENIA
„TOWARZYSTWO NASZ SZPITAL”


Zmiany wprowadzone do Statutu:
Uchwała nr 1/2021 z dnia 22 lutego 2001 roku
Uchwała nr 2/2001 z dnia 12 lipca 2021 roku
Uchwała nr 1/2005/II z dnia 28 kwietnia 2005 roku
Uchwała nr 5/2005/II z dnia 10 listopada 2005 roku
Uchwała nr 4/2009/III z dnia 29 czerwca 2009 roku
Uchwala nr 1/2012 z dnia 28 lipca 2012 roku
Uchwała nr 1/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Niniejszy statut jest statutem stowarzyszenia, którego nazwa brzmi: „Towarzystwo – Nasz Szpital”
W dalszej części zwane jest „ Stowarzyszeniem”

§ 2

Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zambrów.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami ) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Rozdział II

CELE I ZADANIA ORAZ FORMY DZIAŁANIA

§ 5


Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa powiatu zambrowskiego a w szczególności:
1. wspieranie działalności placówek stacjonarnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej,
2. skreślony,
3. skreślony,
4. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych poprzez:
a) pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej,
b) pomoc w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny szpitala i indywidualnych ofiar wypadków,
5. prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych mających na celu ochronę zdrowia,
6. działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
7. popieranie rozwoju ratownictwa medycznego,
8. wspieranie ochrony zdrowia i promocja zdrowia,
9. działalność publiczna edukacyjna na rzecz zmniejszenia zagrożenia życia i zdrowia w ruchu drogowym,
10. wspieranie inicjatyw społecznych w w/w zakresie,
11. promocja i organizacja wolontariatu.

§ 6

W szczególności podstawowymi zadaniami Stowarzyszenia są:
1. czynny udział we wszystkich inicjatywach lokalnych, regionalnych, krajowych i innych związanych z planowaniem rozwoju reformy służby zdrowia.

§ 7

Powyższe cele i zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. skreślony,
2. nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami lekarzy i zakładami opieki zdrowotnej,
3. występowanie z inicjatywami do organów samorządowych i administracji państwowej związanymi z reformą służby zdrowia,
4. opiniowanie założeń regionalnej polityki zdrowotnej w usługach medycznych,
5. skreślony,
6. prowadzenie działalności gospodarczej i przeprowadzanie zbiórek publicznych z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe,
7. współpracę z samorządami, placówkami oświatowymi, policją, strażą pożarną, zakładami opieki zdrowotnej, miejskim ośrodkiem kultury, stowarzyszeniami działalności publicznej realizującymi programy edukacyjno – prewencyjne z zakresu ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa drogowego i realizującymi narodowy program ochrony zdrowia,
8. współudział w organizowaniu kursów, wystaw, pokazów z zakresu bezpieczeństwa na drogach i podstaw ratownictwa medycznego,
9. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych.
10. pomoc w wyposażaniu w sprzęt rehabilitacyjny i sportowy samorządowych placówek oświatowych takich jak szkoły i przedszkola,
11. organizowanie kursów i szkoleń,
12. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych w celu integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Rozdział III

Członkowie i ich prawa i obowiązki

§ 8


1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem zagranicznym Stowarzyszenia może być wyłącznie obcokrajowiec i ma on głos doradczy na Zebraniu Ogólnym Członków.

§ 9

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku członków zagranicznych na pisemny wniosek członka zwyczajnego. W razie odmowy przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zebrania Ogólnego Członków.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1. do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia,
2. do dostępu i korzystania z informacji o działalności Stowarzyszenia,
3. członkom przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
1. przestrzegać i stosować się do uchwał podejmowanych przez organy Stowarzyszenia,
2. opłacać terminowo składki,
3. wspierać Stowarzyszenia w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 12

Członkostwo ustaje w przypadku:
1. wypowiedzenia członkostwa,
2. rozwiązania Stowarzyszenia,
3. wykluczenia ze towarzyszenia uchwałą 2/3 głosów obecnych członków na Zebraniu Ogólnym w razie rażącego naruszenia postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
4. śmierci członka i utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
5. zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwa lata.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 13


Organami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Ogólne Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. W przypadkach równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. W drugim terminie Zebranie Ogólne odbywa się po upływie 30 minut od pierwszego terminu przy obecności dowolnej liczby członków.

§ 15

Członek Stowarzyszenia nie może pełnić jednocześnie funkcji Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 16

1. Zebranie Ogólne Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być doręczone co najmniej 1 tydzień przed terminem zebrania z podaniem porządku obrad.

§ 17

Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje na żądanie co najmniej 1/5 członków w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 18

1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
  1. uchwalenie rocznych programów działania Stowarzyszenia,
  2. wybór Zarządu i uzupełnienie jego składu,
  3. wybór Komisji Rewizyjnej i uzupełnienie jej składu,
  4. określenie zasad ustalania składek i ich wysokości,
  5. przyjęcie budżetu,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  7. udzielania absolutorium Zarządowi,
  8. uchwalanie i zmiana statutu,
  9. rozwiązanie Stowarzyszenia,
  10. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innego organu.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, przy obecności dowolnej liczby członków.

§ 19

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 5 do 9 członków wybranych przez Zebranie Ogólne.
3. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i jego Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika.
4. Przewodniczący Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu przewodniczy pracom Zarządu, podpisuje uchwały Zarządu i Zebrania Ogólnego.
5. Przewodniczący organizuje pracę Zarządu Stowarzyszenia, kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:
1. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, w tym organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
2. zarządzanie zasobami Stowarzyszenia,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
4. Zarząd ma prawo zawierania umów o pracę lub zlecenia z osobami niezbędnymi do realizacji zadań Stowarzyszenia.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zebranie Ogólne Członków.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który reprezentuje Komisję Rewizyjną.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zażądać wyjaśnień.
2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania i wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia na Zebraniu Ogólnym Członków.
3. Komisja Rewizyjna może składać wniosek o odwołanie członka Zarządu.

§ 23

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 24


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
a) wpływów z wpisów i składek członkowskich,
b) wpływów z działalności gospodarcze,
c) dotacji, darowizn, spadków, zapisów, ze zbiórek publicznych, subwencji otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych w formie rzeczowej lub pieniężnej,
d) dochodów z loterii i innych imprez publicznych,
e) dochodów z posiadanego majątku ruchomego i nie ruchomego, praw majątkowych, w tym również odsetki bankowe od posiadanych wkładów gotówkowych.
f) nawiązek lub świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sądy powszechne na rzecz Stowarzyszenia.

2. Pisemne zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisów 2 członków Zarządu.

§ 24 a

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 25

1. Skreślony. 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

§ 26

Stowarzyszenie może zakładać kluby służące jako miejsce spotkań członków w celu nawiązania kontaktów gospodarczych, organizowania przez zainteresowanych prelekcji, sympozjów oraz celach towarzyskich.

§ 27

Skreślony.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28


Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje:
a) w przypadkach przewidzianych w ustawie o stowarzyszeniach,
b) przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Zebranie Ogólne Członków.

§ 29

Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne kwalifikowaną większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.

§ 30

Uchwała o rozwiązaniu winna wskazywać przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji z uwzględnieniem celów jakim Stowarzyszenie służyło.


Wersja do druku w PDF


Aktualizacja podstrony: 14.02.2023