Stowarzyszenie
"Towarzystwo Nasz Szpital"
ul. Fabryczna 3 lokal 339, 18-300 Zambrów

Organizacja Pożytku PublicznegoStowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
Numer pozycji rejestru: 0000009284
Data dokonania wpisu: 10.05.2001
Numer wpisu w pozycji rejestru: 1

Status Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie uzyskało 02.02.2006
Numer wpisu w pozycji rejestru: 4

NIP: 723-15-11-678
Regon: 451093541

Stowarzyszenie pod nazwą “Towarzystwo Nasz Szpital” powstało w 2001 roku z inicjatywy ówczesnego Zarządu powiatu zambrowskiego.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie i zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej - w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. “Prawo o stowarzyszeniach” i w oparciu o Statut. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Władze Stowarzyszenia, na czele z jego przewodniczącym Panem Markiem A. Komorowskim rozpoczęły działalność, która w całości ukierunkowana była na pozyskiwanie środków finansowych w celu zasilenia - jakże niewystarczającego wówczas - budżetu szpitala w Zambrowie.
Po zmianie statusu szpitala, czyli przekształceniu go w Spółkę Komunalną, Stowarzyszenie pracowało mniej aktywnie i zaistniała groźba jego rozwiązania.
Wiosną 2004 roku radni Rady Miasta Zambrów zasugerowali, żeby kontynuować działalność Stowarzyszenia.
Dopiero jednak, kiedy pochodząca z Zambrowa, a stale mieszkająca w Stanach Zjednoczonych - Pani Grażyna Kaczyńska, znając z autopsji warunki leczenia w szpitalu, podczas swego pobytu w Zambrowie podarowała szpitalowi zakupione przez siebie 2 specjalistyczne łóżka - każde po 7,5 tys. zł, tym “darem serca” zdopingowała Pana Burmistrza i nas Zambrowiaków do reaktywowania działalności Stowarzyszenia.
Rozpoczęła Ona również kampanię na rzecz Szpitala w Zambrowie wśród amerykańskiej Polonii.
Dnia 11 października 2004r. odbyło się ogólne zebranie członków Stowarzyszenia “Towarzystwo Nasz Szpital”. Wybrano nowe władze:

Zarząd:
  1. Przewodniczący - Danuta Gębicz- Mackiewicz
  2. Z-ca przewodniczącego - Grażyna Kaczyńska
  3. Sekretarz - Barbara Odolińska
  4. Skarbnik – Elżbieta Leszczyńska
  5. Członek Zarządu – Marek A. Komorowski

Komisja Rewizyjna:
  1. Przewodniczący – Wioletta Anna Chojnowska
  2. Członek - Wojciech Borzuchowski
  3. Członek – Grażyna Drągowska

Nowe władze Stowarzyszenia w pierwszym okresie koncentrują się na przygotowaniu projektu zmian w Statucie oraz pozyskiwaniu jak najwięcej nowych członków, którzy włączyliby się w działalność statutową.

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

- osoby fizyczne jako członkowie zwyczajni,

- osoby prawne jako członkowie wspierający.

Składki wynoszą - wpisowe 10zł i 1zł/miesiąc, członkowie wspierający płaca wpisowe 1000 zł. Oczywiscie każdy członek może zadeklarować dobrowolną dodatkowa składkę. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją Zarządowi.


Chcemy by wszyscy Mieszkańcy Powiatu Zambrowskiego uświadomili sobie, że Szpital w Zambrowie to “Nasz Szpital”. Jest on naszym wspólnym dobrem, bo bez względu na status materialny wszyscy w chorobie, szczególnie nagłej trafiają w pierwszym rzędzie do “swego” szpitala, a potem jeśli stan zdrowia tego wymaga, mogą być leczeni w szpitalach o wyższych referencjach.
Nie zawsze doceniamy, ze możemy leczyć się blisko miejsca zamieszkania, blisko swoich rodzin. Nie zawsze doceniamy jak ważną role odgrywa szpital, że podnosi on prestiż naszego Powiatu, bo istnieje już ponad 39 lat i wydaje się, ze był od zawsze. Starsze pokolenie Zambrowiaków pamięta jak to „źle było” bez „własnego “ szpitala.
Dlatego wszyscy powinnyśmy, na ile kto może, wspierać szpital, żeby osiągnął on standard odpowiadający obowiązującym obecnie przepisom a zarazem też by chorzy czuli się w nim dobrze mimo cierpienia, by służył jak najdłużej w ratowaniu i umacnianiu naszego zdrowia. By szpital dobrze służył przyszłym pokoleniom musimy go teraz wspierać.
Środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia i coroczne znaczne dotacje z budżetu Miasta nie wystarczają na wszystko. Stowarzyszenie będzie się starało pozyskiwać środki finansowe ze składek, darowizn, nawiązek przy przychylności Sądu Rejonowego, zbiórek publicznych, w przyszłości działalności gospodarczej, a w końcu ze środków unijnych.
Na początek chcielibyśmy przeznaczyć pozyskane środki finansowe na poprawę warunków leczenia, kontynujac tym samym cel rozpoczęty przez Panią Grażynę Kaczyńską, a więc wymienić zużyte i bardzo niewygodne łóżka szpitalne, materace, szafki przyłóżkowe. Każde nowe łóżko i materac to mniej bezsennych nocy chorych.

Zwracamy się do Mieszkańców Zambrowa i Powiatu zachęcając do członkostwa w Stowarzyszeniu.
Jeżeli Ktoś z Państwa zechce dowiedzieć się czegoś więcej na temat Stowarzyszenia prosimy o kontakt telefoniczny z członkami Zarządu.

W perspektywie, jeżeli sytuacja finansowa pozwoli, Stowarzyszenie mogłoby zaangażować się we wspieranie promocji zdrowia, działań profilaktycznych na rzecz społeczności szkolnej i grup ryzyka zachorowań na choroby społeczne.

Aby zmniejszyć liczbę poszkodowanych w wypadkach drogowych zechcemy inicjować i wspierać działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży oraz wspierać rozwój ratownictwa medycznego.

Będziemy pracować z zaangażowaniem, czy się uda - zobaczymy, bo realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, sposoby zdobywania środków finansowych, wymagają zaangażowania się w tą działalność charytatywną wielu ludzi dobrej woli, a tacy są, tylko muszą się “ujawnić” .

To nie ten, który jest bogaty może być darczyńcą, a ten kto ma bogate serce i chce pomóc innym.

Siedziba Stowarzyszenia, dzięki uprzejmości Pana Burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego, mieści się w Urzędzie Miasta w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 lokal 339.

O terminie dyżurów poinformujemy Państwa wkrótce.

Zapraszamy