31 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie odbyło się spotkanie z dyrektorem d/s lecznictwa i rzecznikiem prasowym Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Spotkanie było inauguracją akcji profilaktycznej skierowanej na wczesne wykrywanie raka piersi i raka szyjki macicy u kobiet.
Organizatorami spotkania byli: Starosta Zambrowski oraz stowarzyszenia: "Towarzystwo Nasz Szpital" i "Szansa".Prośba o wpłacanie na konto stowarzyszenia "Towarzystwo Nasz Szpital" 1% podatku dochodowego

Cele statutowe będziemy realizować poprzez:
1) Pomoc Szpitalowi i Poradni Rehabilitacji Leczniczej między innymi w:
- zakupienie nowoczesnego sprzętu i aparatury do rehabilitacji,
- wymiana materacy na łóżkach chorych (wiele z nich nie nadaje się już do użytku).
2) Rozpoczęcie i kontynuowanie edukacji dzieci i młodzieży, której celem jest:
- wykształcenie w nich odpowiednich nawyków w zachowaniu na drodze, aby zmniejszyć liczbę wypadków i kolizji drogowych i tym samym ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych i kalek,
- zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach na drodze i w miejscach publicznych.
3) Organizację wolontariatu w celu pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym.
Aby skuteczniej realizować społecznie użyteczne cele statutowe, musimy mieć środki finansowe.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie nam 1% swojego podatku dochodowego zgodnie z art. 27 d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto przekazać 1% podatku naszej organizacji, bo to Państwo zadecydujecie, że zostaną one wydane w naszym mieście, powiecie.
Pieniądze można przesłać przy użyciu blankietu przekazu bankowego lub pocztowego podając dane naszego Stowarzyszenia, a także swoje imię i nazwisko oraz adres z adnotacją "wpłata 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego". Warunkiem odliczenia tej kwoty jest wpłacenie jej na konto organizacji pożytku publicznego przed złożeniem zeznania podatkowego.
Dowód wpłaty, tak jak inne dowody rozliczeń podatkowych, przechowujemy przez 5 lat.

Rachunek bankowy stowarzyszenia:

„Towarzystwo Nasz Szpital”:
Bank Spółdzielczy Zambrów
Nr 14 8775 0009 0010 0109 5080 0001